Algemene & Leveringsvoorwaarden

Algemene & Leveringsvoorwaarden van Proeflokaal HOP 

Identiteit
De webshop proeflokaalhop.nl wordt beheerd door, en is juridisch eigendom van:

Proeflokaal HOP BV
Adres:                  Kennemerstraatweg 215, 1851NA Heiloo
Telefoon:            072 – 533 0860 / 06 – 20032721
E-mailadres:      info@proeflokaalhop.nl
KvK-nummer:   72524790
BTW:                     NL8591400313B01

Artikel 1              Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website PROEFLOKAAL HOP BV  van Proeflokaal Hop BV en daarmee iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u en de website van Proeflokaal Hop BV.

Artikel 2              Aanbiedingen
2.1          Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd.

2.2          Proeflokaal Hop BV kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3         De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Artikel 3              Gegevens
3.1          U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

3.4          U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website

Artikel 4              Totstandkoming van de overeenkomst
4.1          De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Proeflokaal Hop BV van uw bestelling.

4.2          Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Proeflokaal Hop BV is geaccepteerd.

Artikel 5              Levering
5.1          De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 14 dagen.

5.2          U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3          Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4          Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5          Bij overschrijding van de maximale levertijd van 14 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Proeflokaal Hop BV te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 dagen, na de ontvangst van het product bij Proeflokaal Hop BV , aan u geretourneerd.

Artikel 6              Betaling en incassokosten
6.1          Tijdens het totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via Ideal, PayPal of overmaken op de rekening.

6.2          Proeflokaal Hop BV gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 7              Eigendomsvoorbehoud
Proeflokaal Hop BV blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8              Garanties
8.1          Proeflokaal Hop BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.

8.2          U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3          Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Proeflokaal Hop BV binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Proeflokaal Hop BV ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.4          Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Proeflokaal Hop BV gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5          De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Proeflokaal Hop BV , u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9              Aansprakelijkheid
9.1          Indien de door Proeflokaal Hop BV geleverde producten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Proeflokaal Hop BV jegens u beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 8 (garanties) is geregeld.

9.2          De aansprakelijkheid van Proeflokaal Hop BV voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

9.3          Proeflokaal Hop BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Proeflokaal Hop BV , waaronder de website, door een derde.

9.4          De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Proeflokaal Hop BV of haar ondergeschikten.

Artikel 10            Risicotijdens het transport
Gedurende het transport van de producten zal Proeflokaal Hop BV het risico dragen ingeval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment vanaflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 11            Afkoelingsperiode
11.1       U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Proeflokaal Hop BV zal dan binnen14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking, documentatie en (info)kaartjes.

11.2       De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigenrekening.

Artikel 12            Toepasselijk recht en geschillen
12.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het  Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13            Betaling
13.1       Tijdens het totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke manier betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Ideal, PayPal of overmaken op de rekening van Proeflokaal Hop BV .

13.2       Proeflokaal Hop BV gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 14            Intellectuele eigendomsrechten
14.1       De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Proeflokaal Hop BV , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Proeflokaal Hop BV niet gelieerd is.

14.2       U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

14.3       Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4       U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 15            Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16            Diversen
16.1       Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2       De administratie van Proeflokaal Hop BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3       Proeflokaal Hop BV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

16.4       Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Proeflokaal Hop BV  zal alsdan een nieuwebepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17            Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Proeflokaal Hop aangepast worden. Proeflokaal Hop BV adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Leveringsvoorwaarden:

Fysieke producten, waaronder alcoholische dranken

 • Prijzen genoemd op de website zijn definitief en incl. btw.
 • Producten kunnen uitsluitend afgehaald worden bij ons pand aan de Kennemerstraatweg 215, 1851NA Heiloo, aan de hand van de bevestiging die je van ons hebt gehad.
 • Levertijd is voor producten binnen twee werkdagen, tenzij anders door ons bevestigd.
 • Bij afhalen is indentificatie verplicht.
 • Bij grotere aantallen is het mogelijk om je levering te laten bezorgen, dit in overleg en uiterlijk binnen zeven werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Recht van retour is wettelijk vastgelegd op 14 dagen, dit kan door uw bestelling in originele verpakking terug te brengen naar ons bedrijf.
 • Voor garantie gelden algemene geldende wettelijke voorwaarden.
 • Voor alle andere voorwaarden verwijzen wij naar de algemene voorwaarden

Toegangskaarten / Coupons

 • Prijzen genoemd op de website zijn definitief en incl. btw.
 • Toegangskaarten zijn af te halen bij ons pand aan de Kennemerstraatweg 215, 1851NA Heiloo, aan de hand van de bevestiging die je van ons hebt gehad. Dit kan ook voorafgaand aan het event.
 • Voorwaarden gelden per toegangskaart / quiz.
 • Toegangskaarten zijn niet te retourneren.